// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Antradienis

Penktadienis

8.00-8.30 – Konsultacijos

8.30-15.10 – Pamokos

15.10-16.10 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)

12.30-15.00 – Pamokos

15.00-15.50 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)

Logopedės darbo laikas:

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.30 – Konsultacijos

8.30-14.10 – Pamokos

14.10-15.10 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)

8.00-8.30 – Konsultacijos

8.30-12.20 – Pamokos

MOKYKLOS LOGOPEDĖS Gitanos Kasparavičienės PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Vertinimas, problemos nustatymas

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos skyrimas

 • vadovaujantis mokinio įvertinimo, atliktų tyrimų informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą;
 • sąrašą mokinių, kuriems numatoma (reikia) teikti logopedo pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui.

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimas (mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimas)

 • individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinių tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse.

Darbas mokyklos gerovės komisijoje

 • padeda nustatyti kitus mokinių specialiuosius poreikius;
 • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas

 • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (įstatyminius atstovus) logopedinės pagalbos teikimo mokiniams klausimais;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

Kita veikla

 • rengia specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
 • pildo teisės aktuose nustatytus logopedo veiklos dokumentus.

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis;
 • sunkiai sekasi išmokti skaityti.

Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 

Dokumentai:

Mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių (išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijai ir įverčiai

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Mokyklos ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijai ir įverčiai

Mokyklos mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų apibūdinimas