// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

 

Dokumentai:

VKG veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu NR. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“ mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.
Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija veikia vadovaudamasi Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. D1-54, patvirtintu Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.
Vaiko gerovės Komisija veikkla skirta direktoriaus 2017 m.  rugsėjo 4 d.  įsakymu Nr. D1-55.
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė – Lina Nedveckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Gitana Kasparavičienė, specialioji pedagogė – logopedė;
  • Komisijos sekretorė –Aušrinė Prazauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja;

   Nariai:

  • Jelena Lebedenko, psichologė;
  • Giedrė Suslavičienė, socialinė pedagogė;
  • Birutė Arlauskienė, pradinių klasių mokytoja.

Vaiko gerovės komisija vykdo šias funkcijas:


1.    remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
2.    rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
3.    organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
4.    gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.    organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
6.    organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;
7.    kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
8.    teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
9.    pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
10.    įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
11.    bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
12.    atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos nariai sudaro Krizių valdymo komandą, kurie  yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir (ar) kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Mokykloje: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.


Krizių valdymo komanda sudėtis ir pareigos:
1.    Lina Nedveckienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, krizių valdymo komandos koordinatorė;
2.    Giedrė Suslavičienė, socialinė pedagogė atsakinga už krizių intervenciją;
3.    Aušrinė Prazauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja,  atsakinga už ryšius su žiniasklaida;
4.    Jelena Lebedenko, psichologė, atsakinga už saugumą;
5.    Birutė Arlauskienė, pradinių klasių mokytoja, pagalbos teikėja.

Vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-77, atsakinga už saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimą, vykdo smurto ir patyčių stebėseną ir prevenciją mokykloje:

1.    kiekvienais mokslo metais inicijuoja anoniminę mokinių apklausą ir apibendrina jos rezultatus, skelbia mokytojų tarybos posėdžiuose;
2.    po I-ojo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje atlieka mokykloje fiksuotų pranešimų apie smurtą ir patyčias analizę;
3.    remdamasi apklausos ir pranešimų apie smurtą ir patyčias analizės duomenimis, rengia smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą;
4.    aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
5.    teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo mokykloje, mokyklos darbuotojų mokymų smurto ir patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais ir atlieka kitus smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus veiksmus.