// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, tel. 8 650 92824

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

Savaitės

1–4

2018-06-07

175 d.

35

5–10

2018-06-21

185 d.

37

 

 ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis

Laikotarpis

pirmas pusmetis

1–10 klasėms

rugsėjo 3 d. – sausio 25 d.

antras pusmetis

1–4 klasėms

5–10 klasėms

sausio 28 d. – birželio 7 d.

sausio 28 d. – birželio 21 d.

 

mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

1–4 klasėms

5–10 klasėms

 

2019-06-10

2019-06-25

 

2019-08-31

2019-08-31

 

Ugdymo dienų organizavimas:

 Mokykla 10 ugdymo proceso dienų organizuos ne pamokų forma, o projektine, gamtamokslinio tyrinėjimo, pilietine, socialine veikla bei kitomis veiklomis, padedančiomis siekti ugdymo tikslų. Šios dienos yra mokyklos kultūrinės pažintinės veiklos dalis:

Veikla

Vykdymo data

Klasės

Atsakingi asmenys

 

Edukacinis projektas „Muziejus ant ratų“

2018-09-04

1–10

Istorijos mokytoja, klasės vadovai

Sporto ir sveikatingumo diena „Judėkime kartu“

2018-09-20

1–10

Kūno kultūros mokytoja, klasės vadovai

Projektas „Rudeninės spalvos“

2018-10

1–4

Klasių vadovai

Projektas „Lietuvos kariuomenės šimtmečiui paminėti“

2018-11-23

1–10

Istorijos mokytoja, klasės vadovai

Projektas „Kalėdų belaukiant“

2018-12

1–10

Klasių vadovai

Projektas „Žemės diena“

2019-03

1–10

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

Projektas „Debatai...“

2019-04

1–10

Klasių vadovai

Karjeros ir muziejų diena

2019-05

1–10

Klasių vadovai

SEU projektas „Naktis mokykloje“

2019-06

5–10

Klasių vadovai

Edukacinės išvykos (2 d.)

Mokslo metais

1–10

Klasių vadovai

 

ugdymo dienos organizuojamos suderinus su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi:

Veikla

Vykdymo data

Klasės

Atsakingi asmenys

Mokslo ir žinių diena

2018-09-01

1–10

Klasių vadovai

Mokytojų diena

2018-10-05

1–10

10 klasės mokiniai ir klasės vadovas

Kaziuko mugė

2018-03

1–10

Klasių vadovai

Šeimos diena

2019-05

1–10

Kūno kultūros mokytoja, klasių vadovai

Padėkos diena, Šauniausio   mokinio rinkimai

2019-06-07

1–10

Klasių vadovai

 

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.