// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. –3 lygis).

2. Tapatumo jausmas (1.1.3. –3 lygis).

3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. –3 lygis).

4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. –3 lygis).

5. Aplinkos jaukumas (1.3.3. –3 lygis).

6. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3. –3 lygis).

7. Vertinimas kaip informavimas (2.6.3. –3 lygis).

8. Mokinių asmenybės ir socialinė raida (4.1.2. –3 lygis).

9. Personalo komplektavimas (5.4.1. –3 lygis).

10. Turto vadyba (5.5.2. –3 lygis).

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. –2 lygis).

2. Pamokos struktūros kokybė (2.2.2. –2 lygis).

3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. –2 lygis).

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2 –2 lygis).

5. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. –2 lygis).


 

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinė mokykla kaip ir kiekviena kita mokykla siekia geresnės ugdymo kokybės, todėl kiekvienais metais atlieka savo veiklos įsivertinimą.

Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.

Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos vadovui vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.

Mokykla dalyvauja įsivertinime daugiau kaip 10 metų (mokyklos vidaus auditas vykdomas nuo 2004 metų). Suformavus veiklos stebėsenos poskyrį, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokykos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

  • Lina Nedveckienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, koordinatorė.
  • Sigita Breslavskienė – geografijos mokytoja, grupės vadovė, pirmininkė.
  • Birutė Arlauskienė – pradinių klasių mokytoja.
  • Aušrinė Prazauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja.
  • Gitana Kasparavičienė – spec. pedagogė-logopedė.
  • Rasa Jusčienė – informacinių technologijų mokytoja.

 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:

1. Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607.

2. Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva".

3. Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.

4. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas

 

 2015–2016 m. m.

Tėvų ir mokinių apklausos dėl įsivertinimo ir pažangos duomenų analizė

Platusis įsivertinimas 2015–2016 m. m. 

Tėvų apklausa NMVA 2015

Mokinių apklausa NMVA 2015

 

2014–2015 m. m.  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2014–2015 m. m. 

Platusis įsivertinimas 2014–2015 m. m. 

Tėvų apklausa NMVA 2014 

Mokinių apklausa NMVA 2014